Algemene voorwaarden

Over VIA ergotherapie

 1. VIA ergotherapie voldoet aan de eisen die de zorgverzekeraars stellen aan het verlenen van ergotherapeutische zorg.
 2. Tijdens de behandeling/advisering wordt u als cliënt centraal gesteld. De mogelijkheden en beperkingen, zoals u die ervaart, worden als uitgangspunt gesteld. Er wordt geluisterd naar u en uw keuzes worden gerespecteerd. Samen met u wordt een behandel-/adviesplan opgesteld.
 3. Wij verstrekken u de informatie die in het belang is voor uw gezondheid en zelfstandig functioneren. Indien nodig kunt u verwezen worden naar andere deskundigen en/of instanties.
 4. Behandeling vindt plaats in de praktijk, thuis of op uw werk. De mantelzorger kan bij de behandeling betrokken worden.
 5. Het is de bedoeling dat u steeds door dezelfde ergotherapeut begeleid wordt. Het is echter niet uitgesloten dat bij ziekte of vakantie een collega de behandeling tijdelijk overneemt.

 

Aanmelding, beëindiging en afspraken

 1. Het is mogelijk om zonder verwijsbrief van de huisarts of specialist een afspraak te maken. De ergotherapeut is dan wel verplicht een korte screeningslijst met u door te nemen en de huisarts op de hoogte te stellen van onze betrokkenheid bij u. Hierin wordt bepaald of zij de geschikte therapeut voor uw hulpvraag is. Het is mogelijk dat uw ergotherapeut alsnog een verwijzing van uw huisarts nodig heeft om medische informatie te verkrijgen.
 2. Wanneer u of iemand uit uw systeem voor u een afspraak maakt bij VIA ergotherapie geeft u impliciet of stilzwijgend toestemming om een behandelovereenkomst op basis van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) gesloten. Dit houdt onder andere in dat uw gegevens verwerkt worden, hiernaast zijn beschreven algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
 3. Indien u een afspraak wilt afzeggen of verplaatsen dient u dit minimaal 48 uur van te voren te melden bij VIA ergotherapie. U kunt dit doen via het telefoonnummer 085-4019583, voicemail of e-mail (contact@via-ergotherapie.nl). Voor niet tijdig afgezegde afspraken wordt een bedrag van € 40,- bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
  Wij gaan ervanuit dat u altijd een goede reden heeft voor het annuleren van een afspraak. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt op basis van de reden van de annulering (b.v. ziekte). U kunt een afspraak tot 48 uur (van werkdagen, dus weekend telt niet mee) van tevoren kosteloos annuleren. De grens van 48 uur wordt nauwkeurig gehanteerd (47 ½ valt binnen 48 uur)
 4. Wanneer u een afspraak heeft afgezegd bent u zelf verantwoordelijk voor het maken van een vervolgafspraak.

 

Vergoeding en declaraties

 1. VIA ergotherapie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. De basisverzekering vergoedt 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek, advies en behandeling plaats, maar ook multidisciplinair overleg, telefonisch- en e-mailcontact. Enkele zorgverzekeringen bieden extra uren in het aanvullend pakket. U kan dit terug vinden in de polisvoorwaarden of navragen bij uw zorgverzekeraar.
 2. De behandeling wordt in de meeste gevallen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
 3. De kosten die bij de zorgverzekeraar in rekening worden gebracht komen ten laste van het verplichte eigen risico. Dit geldt alleen wanneer uw eigen risico nog niet is gebruikt.
 4. Als uw zorgverzekeraar de ergotherapie niet (meer) vergoedt, bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandelingen. U ontvangt dan een factuur van VIA ergotherapie.
 5. Indien u zelf de behandelingen bekostigd rekent VIA ergotherapie het tarief dat is vastgesteld door uw zorgverzekeraar.

 

Privacy

 1. VIA ergotherapie verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. VIA ergotherapie is verplicht alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de behandeling van u is verkregen niet aan derden te verstrekken, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
 3. De verwijzend arts wordt op de hoogte gehouden van uw behandeling.
 4. Een uitgebreide Privacyverklaring is terug te vinden op de website van VIA ergotherapie.

 

Lenen van hulpmiddelen

 1. De mogelijkheid bestaat dat u een hulpmiddel van VIA ergotherapie mag uitproberen. Dit hulpmiddel blijft te allen tijde eigendom van VIA ergotherapie. Bij schade of verlies van het hulpmiddel zal u de kosten van het hulpmiddel (nieuwwaarde) moeten vergoeden aan VIA ergotherapie.
 2. De bruikleenperiode wordt in overleg met u en de ergotherapeut vastgesteld.

 

Klachtenprocedure

 1. De ergotherapeut van VIA ergotherapie doet haar uiterste best u van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over een behandeling, een advies of de manier waarop u benaderd wordt. Indien dit het geval is, betreuren we dit ten zeerste. Bespreek uw probleem, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
 2. Indien u na gesprek toch nog met een ontevreden gevoel blijft zitten, dan heeft u het recht een klacht in te dienen via het klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen.
 3. U kunt uw klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: klachtenloketparamedici.nl

 

Evaluatie

Aan het einde van de behandeling kunnen wij u vragen een digitaal evaluatieformulier in te vullen. Dit gebruiken wij om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden. 

Vragen? Neem contact met ons op.